GDPR

Her findes klinikkens aftaler med vilkår og betingelser for håndtering af personfølsomme patient- og fakturadata.

Se aftale med Etera her

Se aftale med ExorLive her

PERSONDATAPOLITIK KLINIK FOR FYSIOTERAPI APS

Klinik for fysioterapi APS
Cannerslundvej 9
9490 Pandrup
CVR 37742066

Blokhus Ridecenter
Skovenggaardsvej 32
9492 Blokhus

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregnings formål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1. litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6. stk. 1. nr. 2 og 7). Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve efter andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1. litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6. stk. 1. nr. 1)

2. Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsmæssige internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som  udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Isærlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden dit samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel g. De oplysninger vi har registreret til brug for afregnings formål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvis betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15. stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysningerne til brug for afregnings formål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysning om dig.

5. Klage
Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28. 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Pandrup 12.03.2020